Dates

Coming dates:

5/2 Radio6, plaatjes draaien met Winfried Baijens
6/2 Maison du Malheur, Duisburg (D)
7/2 Maison du Malheur, Berlijn (D)
8/2 Maison du Malheur, Hannover (D)

Done dates:

11/1 Maison du Malheur, Xinix, Nieuwendijk
12/1 Bakker, Goudsmit & Jäger, Kofferbak, Amsterdam
16/1 Maison du Malheur, Eurosonic, Groningen
17/1 Maison du Malheur, Eurosonic, Groningen
18/1 Chef'Special, Noorderslag, Groningen
24/1 Firma Weijland, DRU, Ulft
25/1 Maison du Malheur, Bemmel
29/1 Casting 'TAART'
30/1 CD Opnamen voor Jankobus Seunnenga
31/1 Jam de la Crème, Patronaat, Haarlem
1/2 Maison du Malheur, Iduna, Drachten